Петчленен състав на ВАС е осъдил Кристи Маринова и Ангел Донов да предоставят одитиран финансов отчет на КТБ за 2014 г.

Решението от 24 ноември 2016 г.  е окончателно и без право на обжалване.

Цялото решение тук: ВАС 5РЕШЕНИЕ № 12719, София, 24.11.2016

Тричленен състав на ВАС още през април 2016 г. осъди синдиците на КТБ и БНБ, отхвърляйки като неоснователна жалбата им срещу решението на Комисията за финансов надзор (КФН). ВАС още тогава ги задължава да представят одитиран отчет на КТБ за 2014 г., но явно скандалните нови синдици са обжалвали.

Цялото решение тук: ВАС 3РЕШЕНИЕ № 4198, София, 11.04.2016

Вижте още:  Решението на КФН и Жалбата на синдиците Росен Ангелчев и Лазар Илиев

0000191859-article34

Нека припомним, че КФН с Решение № 574 – ПД от 13.07.2015 г задължи синдиците да предоставят по надлежния ред одитирани отчетите на КТБ за 2014 г. КФН обосновата взетото си решението с това, че независимо от обстоятелството, че КТБ АД е в несъстоятелност, то продължава да е публично дружество АД (н) и не е отпаднало задължението за представяне на годишен финансов отчет. В правомощията на синдика е да избере одитор, т.к. именно синдикът представлява предприятието и ръководи текущите му дела. Задължението за независим финансов одит от регистрирани одитори е регламентирано в Закона за счетоводството и се отнася за годишните финансови отчети на предприятия, които са емитенти по смисъла на  Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Становището на КФН е, че БНБ е дала само експертно становище в момент, в който не е имала надзорни правомощия и не е съобразила, че КТБ АД е със статут на публично дружество.

Със свое писмо до синдиците на КТБ АД БНБ посочва, че след отнемане на лиценза на банката от УС на БНБ с Решение №138/ 6.11.2014 г., БНБ няма надзорни правомощия, но становището е, че КТБ АД не следва да изготвя годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г. предвид чл.22б, ал. 5 от Закона за счетоводството. Разпоредбата гласи, че предприятията, прекратени с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на национален счетоводен стандарт, приет от Министерския съвет.

В решението на тричления състав на ВАС се посочва, че „Банката е обявена в несъстоятелност в рамките на календарната 2015 г., а принудителната административна мярка е приложена за отчетния период до 31.12.2014 г. През 2014 г. банката не е с прекратена дейност, емитира акции до средата на годината и няма забрана за емитиране в края на 2014 г. Поради това дължи информация на обществеността на основание в чл.32, ал.1 от Наредба №2.“

Съдиите Йовка Дражева, Соня Янкулова и Павлина Найденова, взели решението на ВАС, приемат, че КТБ АД представлява задължен субект по смисъла на чл.31, ал.1, предл.2 , т.1 от Наредба №2. Липсата на лиценз има отношение към дейността на банката, но не и към емитирането на ценни книжа. Обстоятелството, че не е отписана от регистъра на публичните дружества има значение за публично разкриване на информация по чл. 100н от ЗППЦК. Дължимата на обществеността информация не е предоставена в 90-дневния срок от завършването на финансовата година от субектите, които са имали съответните задължения – квесторите и синдиците на банката.

Тричленният състав на ВАС отхвърля жалбата на синдиците на КТБ срещу Решението № 574 – ПД от 13.07.2015 г. на КФН,  потвърдено с Решение № 706-ПД/ 20.08.2015 г. на Комисията за финансов надзор, като НЕОСНОВАТЕЛНА и ОСЪЖДА „Корпоративна търговска банка“ АД (н) да заплати на Комисията за финансов надзор сумата от 300 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за настоящото съдебно производство .

В решението на Петчления състав на ВАС четем: „Обстоятелството, че общото събрание на акционерите, считано от 22.04.2015 г. е с прекратени правомощия по чл. 221, ал. 1, т.6 от ТЗ не означава, че синдикът не може да изпълни законовото задължение на дружеството. Отчетността на синдика пред Фонда за гарантиране влоговете за дейността му по чл.32 от Закона за банковата несъстоятелност свързани с управлението, запазването и осребряването на правата от масата на несъстоятелността и извършването на разпределение на набраните парични средства пред Фонда за гарантиране на влоговете, не изключва надзора на КФН по ЗППЦК, след като акционерното дружество е публично. По тези съображения дава заключение за неоснователност на касационната жалба и за оставянето в сила на оспорения съдебен акт.“

Потвърждава се още, че „Обстоятелството, че дружеството е обявено в несъстоятелност със съдебно решение на 22.04.2015 г. по т .д.№ 7549/ 2014 г. на СГС, ТО, и че е с отнет лиценз въз основа на Решение №138/ 6.11.2014 г. на УС на БНБ, няма за последица преустановяване на надзора от КФН, тъй като банката не е заличена от регистъра на публичните дружества, при съобразяване с изискванията и предпоставките по чл.100щ, ал. 3 от ЗППЦК.

slide1

Можем да определим като наглост поведението на сегашните синдиците на КТБ Кристи Маринова и Ангел Донов, защото става ясно, че изложените пред ВАС 5 възражения са идентични с тези повдигнати пред ВАС 3, по които съдът се е произнесъл обстойно по всяко едно от тях. Излиза, че дори не са се постарали да аргументират отказа си да предоставят одитирания финансов отчет за 2014 г.

От тук започваме да търсим отговорите на следните въпроси:

Защо до сега няма одитиран финансов отчет за 2014 г. на КТБ АД?

Кога  изтича  срокът за предоставяне на отчета?

Кой одитор ще направи отчета?

Какво се случва, ако Кристи Маринова и Ангел Донов НЕ предоставят този отчет?

Ще се самосезера ли Прокуратурата по този случай, както при рейдърското фалиране на КТБ или съучастически ще „пасува“?

Advertisements